Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Adestia AB med organisationsnummer 556780–2722 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@adestia.se. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Adestia AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med en förfrågan via vårt kontaktformulär eller att du laddar ned material samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • Företags- eller organisationsnamn
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter
För att fullgöra
administrera, utveckla
och leverera våra tjänster
Fullgörande av våra åtaganden gentemot dig
  • Personnamn
  • Namn på företag eller organisation
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Adestia AB erbjuder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Adestia AB delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Skyddet av dina personuppgifter

Adestia AB har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa säkerhetsåtgärder uppdateras för att adressera interna och externa datasäkerhetshot.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radering

Adestia AB ansvar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kan Adestia AB rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till (registerutdrag), göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och sammanställa statistik. Målsättningen är att erbjuda dig som besökare på vår hemsida och i vår webbutik en bättre användarupplevelse.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. De sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Cookies hjälper hemsidan komma ihåg dina inställningar och samla in information till statistik. Detta innebär bland annat att du inte skall behöva göra om inställningarna varje gång du besöker hemsidan eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns olika typer av cookies och det är vanligt att särskilja på funktionscookies och övriga cookies. Bland de senare återfinns exempelvis analyscookies och säkerhetscookies. Funktionscookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera optimalt och används för att spara inställningar såsom språkval eller om uppgifter i formulär skall vara förifyllda.

En annan indelning av cookies är baserat på om de är varaktiga eller tillfälliga. En varaktig cookie finns kvar på datorn eller enheten tills du tar bort dem eller de går ut. En tillfällig, även kallad ”sessionscookie” lagras inte utan försvinner då du stänger din webbläsare.

Adestia AB använder funktionscookies och analyscookies som är såväl varaktiga och tillfälliga. I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. Adestia AB är inte ansvariga för innehållet och cookies på externa webbplatser som kan förekomma i länkar på vår hemsida.

Följande cookies används på vår hemsida:

Cookie Varaktighet Utgivare
APISID Varaktig Youtube
GPS Session Youtube
HSID Varaktig Youtube
LOGIN_INFO Varaktig Youtube
PREF Varaktig Youtube
SAPISID Varaktig Youtube
SID Varaktig Youtube
SSID Varaktig Youtube
VISITOR_INFO1_LIVE Varaktig Youtube
YSC Session Youtube
_dc_gtm_UA-38115888-1 Session Google Analytics
_ga Varaktig Google Analytics
_gat Session Google Analytics
_gat_UA-38115888-1 Session Google Analytics
_gat_cust Session Google Analytics
_gid Varaktig Google Analytics
_gali Session Google Analytics
euCookie Varaktig Adestia
ASP.NET_SessionId Session Microsoft
ASP.NET_SessionId Session Microsoft
CookieLawInfoConsent Varaktig Adestia
viewed_cookie_policy Varaktig Adestia
cookielawinfo-checkbox-analytics Varaktig Adestia
cookielawinfo-checkbox-necessary Varaktig Adestia
nitroCachedPage Varaktig Nitropack
nitropack_apwarning Varaktig Nitropack
nitropack_webhook_sync Varaktig Nitropack

Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att kontrollera, blockera och radera cookies. Detta gör du under inställningar i din webbläsare eller enhet. Vissa inställningsändringar måste du eventuellt upprepa varje gång du går in på en hemsida. Vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Hur du rensar och tar bort cookies

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt. Det kan även i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Om du vill begränsa eller blockera de cookies som används på Adestias webbplatser, eller andra webbplatser, kan du göra detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator.

Cookies inställningar